Stypendium ministra

Stypendium ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra  za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

 1. Od 1 października 2023 r. do 15 października 2023 r. studenci mogą składać wnioski o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów.
 2. Student ubiegający się o stypendium Ministra wypełnia wniosek (wzór wniosku) zgodnie z wykazem osiągnięć (pobierz) oraz przesyła pocztą elektroniczną do Kierownika Działu Obsługi Studenta – anna.kudelska@awf.edu.pl (temat wiadomości: wniosek o stypendium ministra_imię i nazwisko studenta).
  1. Do przesyłanego wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzającą dane osiągnięcie – wyłącznie wskazaną w wykazie osiągnięć. W treści wiadomości należy podać numer tel. studenta do kontaktu w sprawie złożenia wniosku w systemie ZSUN/OSF.
  2. Student, którego wniosek będzie spełniał wymogi formalne otrzyma pocztą zwrotną login i hasło do edytowania swojego wniosku składanego w systemie ZSUN/OSF, (edycja danych osobowych, opis osiągnięć, załączenie dokumentacji potwierdzającej zgodnej z wymogami Ministerstwa).
  3. Po wypełnieniu danych we wniosku w systemie ZSUN/OSF student informuje pocztą zwrotną na adres, z którego otrzymał login i hasło do systemu o zakończeniu edycji wniosku.
  4. Pracownik Uczelni sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów oraz osiągnięć ze stanem faktycznym.
  5. Po zakończonej edycji wniosku pracownik Uczelni generuje wnioski (w formacie PDF) i przedstawia je Rektorowi do podpisu elektronicznego.

Terminy:

 1. Od 1 października do 15 października 2023 r. studenci mogą składać wnioski o stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na adres mailowy: anna.kudelska@awf.edu.pl .
 2. Sukcesywnie, najpóźniej do 17 października 2023 r. następuje ocena formalna Dziekana złożonego wniosku.
 3. Sukcesywnie, najpóźniej do 19 października 2023 r. przekazanie wniosków studentów, które spełniają wymogi formalne do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 4. Do 20 października 2023 r. przedstawienie Rektorowi wniosków o stypendium Ministra  za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Dokumentowanie osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników został zamieszczony powyżej (wykaz osiągnięć).

WAŻNE! Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
 2. podpisać własnoręcznie wydrukowane oświadczenie,
 3. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym),
 2. zapisać jako PDF,
 3. podpisać elektronicznie:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi;
  2. podpisem zaufanym;
  3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! Wstawienie do pliku oświadczenia cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, jpeg, etc.) nie stanowi elektronicznego podpisu tego oświadczenia. Niedopuszczalne jest również podpisywanie oświadczeń za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”. Wniosek zawierający takie oświadczenia będzie odsyłany do uczelni do poprawienia.

Wnioski do Ministerstwa są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).
Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku pobierz

Oświadczenie studenta (obowiązkowe) RODO pobierz

Przykłady oświadczeń studenta składającego wniosek z tytułu znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów pobierz

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2023/2024) może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim (2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym, że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów ministra bierze się pod uwagę osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – do 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazane we wniosku muszą być związane z odbywanymi studiami na kierunku (lub na kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych lub międzydziedzinowych), z którego student ubiega się o stypendium. We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych ze studiami na innym kierunku (np. studiami równoległymi, w drugiej uczelni).
Nie można też podawać we wniosku osiągnięć naukowych lub artystycznych spoza studiów, np. związanych z pracą zawodową, hobby lub innymi prywatnymi zainteresowaniami, etc.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

W celu sprawnego przebiegu procedury wypełniania wniosków należy wziąć pod uwagę dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku Wykaz osiągnięć i sposób dokumentowania, zgodny z wymogami Ministerstwa.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje Rektor. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych.

Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów może uwzględniać wyłącznie kryteria określone w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów  i wybitnych młodych naukowców.

Ministerstwo zastrzega, że nie będą rozpatrywane:

 1. wnioski, które nie zostały przesłane przez system ZSUN/OSF,
 2. wnioski złożone  w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Ministra,
 3. wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Ułatwienia dostępu