SKN Teorii Sportu

SKN Teorii Sportu

Studenckie Koło Naukowe „Teorii Sportu” działające przy Zakładzie Rekreacji i Turystyki

Nazwa: SKN „Teorii Sportu”
Opiekun naukowy: dr Artur Litwiniuk
Kontakt: artur.litwiniuk@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: student Marcin Zajączkowski

Aktualny stan osobowy członków Koła: 8 członków

Program działalności SKN Teorii Sportu – na rok akademicki 2023/2024:
1. Zapoznanie się z podstawami metodologii badań naukowych w naukach o kulturze fizycznej– etapy postępowania badawczego (nowi członkowie):
• formułowanie problemu badawczego, celu badań hipotez i zmiennych,
• analiza piśmiennictwa w oparciu o najnowsze pozycje wydawnicze,
• wybór metod i technik badawczych,
• skale pomiarowe,
• opracowanie wyników w oparciu o metody statystyczne i przedstawienie ich w formie tabelarycznej i graficznej.
2. Metody korzystania ze źródeł elektronicznych (baza biblioteki w macierzystej uczelni i baz zagranicznych, w tym z journali: (key word, abstract i full text) i wersji papierowych.
3. Zapoznanie się klasyfikacją typów badań, metod i technik badawczych stosowanych w badaniach naukowych specyficznych dla nauk o kulturze fizycznej.
4. Analiza wybranych opracowań naukowych z dziedziny kultury fizycznej uwzględniających aspekty poznawcze i aplikacyjne.
5. Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami statystycznymi opracowywania wyników badań np. MS Excel 10/16 lub Statistica v 13.5.
6. Zapoznanie się z dostępnymi na Uczelni urządzeniami pomiarowymi i ich przydatnością w badaniach jakościowych sportowców (laboratoryjnych ROBiR ) i populacyjnych.
7. We współpracy z O./ PTNKF w ramach współpracy ze środowiskiem 2 prelekcje z zakresu tematyki korzyści treningu personalnego i dietetyki dla uczestników klubu fitness ProGym i dla OSIR „Wiosenny Wiatr” dotyczących wybranych aspektów sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych aktywności fizycznej.
8. Aktywny udział w dniu „Organizacji Studenckich” na uczelni.
9. Udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i ogólnouczelnianych konferencjach SKN oraz projektach np. Summer School w zależności od kondycji finansowej Uczelni, częściowe dofinansowanie lub koszt własny.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu