Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju

Projekt – Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu: 39 051 263,17 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:

 • środki z budżetu państwa 5%:
  1 867 663,00 zł
 • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%:
  31 750 273,00 zł
 • łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90%:
  33 353 262,62 zł
 • wkład własny beneficjenta 10%:
  3 782 457,02 zł
 • pokryty przez MNiSW 3 034 034,04 zł
 • pokryty przez AWF 748 422,98 zł

ZARYS PROJEKTU:

W wyniku realizacji projektu pn. „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” powstał obiekt, w którym zostało utworzone 13 laboratoriów

Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w specjalną aparaturę i urządzenia oraz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia badań wraz z przedstawicielami biznesu i innymi jednostkami

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Inwestycja pn.: „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” zrealizowana zostanie na obszarze Polski Wschodniej, w województwie lubelskim, w mieście powiatowym Biała Podlaska.

Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

Projekt – AIWIL

Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu

Projekt realizowany w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej przy Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej w terminie od 14 listopada 2014r. do 30 listopada 2015r. na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-06-014/12 o dofinansowanie podpisaną z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3

W wyniku realizacji projektu powstało laboratorium składające się z dwóch części diagnostycznej i terapeutycznej:

 • zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji, zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny.

Całkowity koszt projektu: 13 641 203,75zł

Łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią:   90%:   12 235 697,51 zł

wkład własny beneficjenta  – pokryty z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości:
1 256 000,00 zł

oraz wkład ze środków własnych uczelni: 103 521,00 zł

 

Historia budowy:

Ułatwienia dostępu