ISSUES | Vol. 18 | No. 3

ISSUES | Vol. 18 | No. 3

ISSUES | Vol. 18 – 2011 | No. 3 | pp. 185-261
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.18 (2011) No. 3, pp. 185-261
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Reyiew paper / Praca przeglądowa

 • Vladimir Lyakh, Jerzy Sadowski, Zbigniew Witkowski
  Development of coordination motor abilities (CMA) in the system of long-term preparation of athletes
  Kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) w systemie wieloletniego przygotowania sportowców
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….187-196

 


Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Janusz Jaworski, Eligiusz Madejski
  Importance of urban factor and selected socio-economic variables in the differentiation of coordination motor abilities level (CMA)
  Znaczenie czynnika urbanizacyjnego oraz wybranych zmiennych społeczno-ekonomicznych w różnicowaniu poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM)
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….197-205
 • Mirosław Zalech
  Elimination of negative character features as an element of building a positive image
  Eliminacja negatywnych cech charakteru jako element budowania pozytywnego wizerunku nauczyciela wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….206-213
 • Jakub Grzegorz Adamczyk
  The estimation of the RAST test usefulness in monitoring the anaerobic capacity of sprinters in athletics
  Ocena przydatności testu RAST w monitorowaniu wydolności beztlenowej sprinterów w lekkoatletyce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….214-223
 • Elżbieta Biernat
  Tourist acthdty of local government employees on the example of Warsaw studies
  Aktywność turystyczna pracowników administracji samorządowej na przykładzie badań warszawskich
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….224-233
 • Maria Anna Turosz, Anna Olech
  The quality of life and contentment with the realisation of partial satisfactions of students from the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska
  Jakość życia a zadowolenie z realizacji satysfakcji cząstkowych studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….234-243
 • Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca
  Tourism potential of Giełczewska Elevation (Central-Eastern Poland)
  Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska)
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….244-255

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….256-259

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….260-261