System antyplagiatowy

System antyplagiatowy

System antyplagiatowy

W związku z art. 76 ust. 4 i art. 188 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) przed egzaminem dyplomowym oraz rozprawy doktorskie przed ich obroną – podlegają procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Konta użytkowników w JSA tworzone są przez Centrum Teleinformatyczne.
Po uzyskaniu konta należy zalogować się pod adresem https://jsa.opi.org.pl

Szczegółowe informacje i instrukcje na temat obsługi JSA dostępne są pod adresem: https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik oraz w opublikowanych na YouTube filmach instruktażowych: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT

 

Procedura antyplagiatowa

Zasady postępowania antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie określa Regulamin procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obowiązujący na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018/2019 Rektora AWF w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

Prace dyplomowe do JSA wprowadza promotor lub osoba przez niego wskazana. Po zakończonej weryfikacji pracy w JSA, ocenę, czy praca jest samodzielna i użyte zapożyczenia nie mają znamion plagiatu, podejmuje promotor. Akceptacja pracy przez promotora pozwala na wygenerowanie raportu w Systemie, który dołącza się do dokumentacji studenta. Studenci i doktoranci – autorzy prac dyplomowych rozpraw doktorskich mają obowiązek złożenia „Oświadczenia autora pracy” według wzoru załączonego do Regulaminu procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Oświadczenie autora pracy w procedurze antyplagiatowej

 

Ułatwienia dostępu