Zasady przyjęć na studia

Zasady przyjęć na studia

Kierunek trener personalny
Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne:

Punkty matury w procentachPrzyznane punkty
100-9618
95-9116
90-8614
85-8112
80-7611
75-7110
70-669
65-618
60-567
55-516
50-465
45-414
40-363
35-312
301

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne:

Punkty matury w procentachPrzyznane punkty
100-9624
95-9122
90-8620
85-8118
80-7616
75-7115
70-6614
65-6113
60-5612
55-5111
50-4610
45-419
40-368
35-317
306

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

1) Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

2) Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, nie wymagając wydania decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjną wydaje się wyłącznie w przypadku odmowy przyjęcia na studia na wnioskowany przez kandydata kierunek, formę, rodzaj lub stopień studiów. Decyzję, o której wyżej mowa, podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo rektor lub prorektor właściwy ds. studenckich, w sytuacji decyzji wydawanej w trybie odwoławczym.

3) Kandydaci na studia są zobowiązani przystąpić do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującym w AWF Warszawa Regulaminem Rekrutacji, według obowiązującego harmonogramu.

4) Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na 1 rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.

5) Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez polski związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.

6) Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS AWF w Warszawie – nie więcej niż 30 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie – są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych.
Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania stanowi załącznik nr 11.

7) Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

8) Studia drugiego stopnia na kierunku terapia zajęciowa mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku terapia zajęciowa, lub co najmniej I stopnia na kierunku pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz: posiadają wykształcenie policealne w zakresie terapii zajęciowej lub ukończyli w ramach studiów specjalizację z terapii zajęciowej bądź pracują/pracowali co najmniej rok na stanowisku terapeuty zajęciowego.

9) Studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne oraz efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (na chwilę przyjęcia niniejszej uchwały jest to Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450 z późn. zm.) z zastrzeżeniem zapisów ww. ustawy o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. W uzasadnionych sytuacjach, po analizie sprawy, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne innej osoby, niż wskazanej w zdaniu pierwszym.

10) Zasady przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa Nr 5/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku.

11) Dokumentami, których posiadanie warunkuje przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są świadectwa i/lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z zastrzeżeniem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. zm.).

12) Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6).

13) Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

14) Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane odpowiednio do wymagań na wybrany kierunek przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

15) Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.

16) Kandydaci, którzy złożyli wniosek o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów.

17) W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.

18) Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2022/2023 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:
a) kierunek pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia niestacjonarne – nie mniej niż 60 osób,
b) kierunek pielęgniarstwo studia drugiego stopnia – nie mniej niż 20 osób,
c) kierunek terapia zajęciowa studia drugiego stopnia – nie mniej niż 20 osób,
d) pozostałe rodzaje studiów – nie mniej niż 40 osób.

19) Studia drugiego stopnia na kierunku sport realizowane są w zakresie dwóch specjalności: trenerskiej i menedżerskiej. Studia na specjalności trenerskiej mogą podjąć wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub sport.

20) Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor albo prorektor właściwy ds. studenckich może, w celu analizy zasadności danego odwołania, powołać stosowny zespół opiniodawczy lub poprosić o opinię w sprawie pełnomocnika rektora ds. rekrutacji. Decyzja rektora albo działającego z jego upoważnienia prorektora jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie na poziomie uczelni.

21) Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niekompletnych danych, rejestracja kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji może być anulowana.

22) Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów, w ramach przyjętego uchwałą Senatu AWF Warszawa terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, ogłoszone zostaną przez Rektora AWF Warszawa.

23) Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na zasadach odrębnych.

24) Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki 2022/2023 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich, działający z upoważnienia Rektora.

25) Prorektor właściwy ds. studenckich może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, wnioskować do Rektora o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, formę lub kierunek studiów w stosunku do uchwalonego przez Senat AWF Warszawa.

26) Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, których prowadzenie przez dany wydział determinuje dopiero przyporządkowanie osoby zakwalifikowanej na studia do konkretnego wydziału, z uwzględnieniem podziału na część warszawską i bialską Uczelni. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji danego wydziału, wskazanego w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) i prowadzącego kierunek studiów, na który kandydat został przyjęty, przyjęty na studia kandydat staje się studentem wydziału AWF Warszawa, który przejął prowadzenie tego kierunku studiów w miejsce wydziału, który został zlikwidowany, podzielony lub połączony z innym wydziałem.

27) Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu rekrutacji na dany kierunek, stopień i formę studiów spośród wyżej wskazanych. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego wskaźnika dostępności kadry) czy też niskim zainteresowaniem danym kierunkiem, formą lub stopniem studiów wśród kandydatów na te studia.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Ułatwienia dostępu