AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Ocena parametryczna będzie obejmowała lata 2017-2021

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

4. Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych mat. z konferencji międzynarodowych

5. Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r.

6. Rozporządzenie MNISW zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 31 lipca 2020 r.

7. Rozporządzenie MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Lista czasopism z przypisanymi dyscyplinami:
Wykaz z dnia 17 grudnia 2019 roku obejmuje 30404 czasopisma naukowe, w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz Web of Science oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.
Wykaz czasopism i konferencji - pobierz
Wykaz czasopism i konferencji wg dyscyplin - pobierz

Lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Wykaz wydawnictw monografii naukowych - pobierz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


ZASADY EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – ewaluacja w 2022 roku przeprowadzana będzie w ramach trzech kryteriów:

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

Ocena poziomu naukowego dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów, a także przyznanych patentów na wynalazki.
 W ramach pierwszego kryterium oceniane będą:
    – artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism;
     – artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
     – monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
   – monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
     – patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa do odmian roślin.

  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym będzie brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  W tym kryterium można wykazać takie osiągnięcia jak:
    – projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN i NCBR;
     – projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
     – komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
     – usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.