Ocena parametryczna

Ocena parametryczna

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
4. Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych mat. z konferencji międzynarodowych
5. Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
6. Rozporządzenie MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej – ewaluacja w 2022 roku przeprowadzana będzie w ramach trzech kryteriów:

 • kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej
  Ocena poziomu naukowego dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów, a także przyznanych patentów na wynalazki.
  W ramach pierwszego kryterium oceniane będą:
  – artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism;
  – artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
  – monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  – monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  – patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa do odmian roślin.

 

 • kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
  Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
  W kryterium tym będzie brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  W tym kryterium można wykazać takie osiągnięcia jak:
  – projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez UE, NCN i NCBR oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej;
  – projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz współfinansowane w trybie konkursowym ze środków NAWA, NCN.
  – komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
  – usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

 • kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem gospodarki, administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą, sztuką, ochrona środowiska naturalnego, itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu. „Opisy wpływu”, sporządza się na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.