Rada Nauk o Kulturze Fizycznej

Rada Nauk o Kulturze Fizycznej

Zgodnie ze statutem AWF Warszawa:

 1. Do zadań Rady Nauk o Kulturze Fizycznej należy:
 • nadawanie, w drodze decyzji administracyjnej, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, zgodnie z posiadanymi przez Uczelnie uprawnieniami;
 • podejmowanie uchwał i wykonywanie innych wskazanych w statucie czynności w postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa w AWF Warszawa;
 • określenie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w art. 192 ust. 2 ustawy;
 • określenie, w przypadku wystąpienia takowej potrzeby, dodatkowych wymagań w stosunku do osób ubiegających o nadanie stopnia doktora w AWF Warszawa lub dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
 • określenie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w AWF Warszawa, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ustawie;
 • określenie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty;
 • określenie sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej;
 • powoływanie komisji doktorskiej do wykonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
 • sprawowanie nadzoru nad kształceniem w Szkole Doktorskiej;
 • wyznaczanie promotora lub promotorów dla doktorantów;
 • przeprowadzanie oceny indywidualnych planów badawczych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej;
 • powoływanie komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej;
 • koordynacja prac szkół i zespołów naukowych, na zasadach określonych przez Rektora;
 • opracowywanie strategii badań naukowych realizowanych w Uczelni, na zasadach określonych przez Rektora;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością naukowo-badawczą realizowaną w Uczelni;
 • wykonywanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa dla organu wskazanego w art. 178 ust. 1 ustawy.
 1. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 podpisuje przewodniczący Rady Naukowej, wyznaczony na okres kadencji przez Rektora. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Naukowej jej przewodniczącego w trakcie trwania kadencji Rady, Rektor  wyznacza nowego przewodniczącego Rady Naukowej. Rektor powołuje również zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej.
 2. Do posiedzeń Rady Naukowej stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 6 do statutu.
 3. W razie powzięcia przez Radę Naukową uchwały naruszającej przepisy ustawy lub statutu, Rektor zawiesza wykonanie tej uchwały i w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia poddaje uchwałę pod ponowne głosowanie na posiedzeniu Rady Naukowej, w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Rada Naukowa nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w celu rozpatrzenia w trybie określonym w art. 427 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. W przypadku niezgodności z przepisami prawa uchwał Rady Naukowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, organem właściwym do złożenia przez Rektora zawiadomienia jest Rada Doskonałości Naukowej.
 5. W razie powzięcia przez Radę Naukową uchwały naruszającej ważny interes Uczelni, Rektor zawiesza wykonanie tej uchwały i w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia poddaje uchwałę pod ponowne głosowanie na posiedzeniu Rady Naukowej, w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Rada Naukowa nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w celu rozpatrzenia w trybie określonym w art. 427 ust. 2 pkt 1 ustawy.

(Zadania Rady Naukowej określa § 30  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stanowiący  Załącznik nr 1 do uchwały Nr 36/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 roku).

 

Na stronie internetowej AWF Warszawa znajdują się zadania, regulamin i uchwały podejmowane przez Radę.

 

Rada Nauk o Kulturze Fizycznej