Kandydaci zagraniczni

Kandydaci zagraniczni

1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach

3. określonych w tych umowach;

4. decyzji ministra;

5. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

6. decyzji administracyjnej rektora

1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub

2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie  biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,  http://certyfikatpolski.pl

PRZYKŁADOWE TESTY  https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

lub

3. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

4. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

5. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany przez szkołę językową w RP.

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

1. którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz od członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Osoby te zobowiązane są do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji dowodu osobistego lub paszportu.);

2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i posiadają dokument, który może to potwierdzić – Kartę Pobytu;

3. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą okazać się w trakcie rekrutacji dokumentem, który potwierdzi powyższy fakt (Na koncie kandydata musi znaleźć się Karta Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu.);

Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest:
– dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r. w związku z działaniami wojennymi – powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR. Status jest ważny do 04.03.2024r.
– zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W celu uzyskania dokumentu, należy zapoznać się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac(link is external)

4. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

5. posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia (Osoby oczekujące na wydanie Karty Polaka mogą w trakcie rekrutacji okazać się decyzją o jej przyznaniu, mając na uwadze, iż od daty wystawienia decyzji nie może minąć więcej niż trzy miesiące.);

6. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Należy pamiętać, iż w Systemie Internetowej Rekrutacji trzeba załączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają powinowactwo i obywatelstwo członka rodziny – akty urodzenia/małżeństwa oraz paszporty lub dowody);

7. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):

art. 159 ust. 1 – w związku z połączeniem z rodziną,

art. 186 ust. 1 pkt 3 – w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
art. 186 ust. 1 pkt 4 – jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć.

Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest:
– dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r. w związku z działaniami wojennymi – powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR. Status jest ważny do 04.03.2024r.
– zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W celu uzyskania dokumentu, należy zapoznać się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac(link is external)

UWAGA! dotyczy obywateli Ukrainy:

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Uprawnienia ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy (PESEL ze statusem UKR), którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutego 2022r. będą obowiązywały do 30 czerwca 2024 r. W konsekwencji  studia w j. polskim będą bezpłatne dla tych osób do 30 czerwca 2024 r. (w semestrze letnim 2023/2024) – przepisy weszły w życie w dniu 21 lutego 2024 r.

WAŻNE! Pamiętaj, aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.  Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do AWF pocztą ani kurierem.

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce.

UWAGA! W kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP.

1) formularz rekrutacyjny stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, wygenerowany z SER i podpisany przez kandydata;

2) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego​ na poziomie przynajmniej B2;

3)  wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz potwierdzenie dowodu wpłaty za ELS;

4) ważną Kartę Polaka (w przypadku obywateli krajów obcych, których ten zapis dotyczy);

5) ważny paszport lub inny dokument podróży;

6) ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej

7) umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

8)  zaświadczenie wydane przez  lekarza medycyny pracy (badania muszą być wykonane w Polsce),

9)  oryginał świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.

10 ) oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille,

11) dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych kandydata małoletniego (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, druk do pobrania w SER); zgodę rodziców na podjęcie czynności rekrutacyjnych i

Oświadczenie cudzoziemca – posiadacza ważnej Karty Polaka dotyczące wyboru zasad studiowania

Oświadczenie cudzoziemca – obywatela Unii Europejskiej

Podanie o przyjęcie na zasadach cudzoziemca (studia płatne)

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego ( lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.). W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Brak dowodu ubezpieczenia sprawia, że pacjent sam płaci za usługi medyczne.

Student z zagranicy kształcący się w Polsce ma możliwość zapewnienia sobie pokrycia kosztów leczenia na kilka sposobów:

Na podstawie wykupienia ubezpieczenia dającego możliwość leczenia się w publicznym systemie ochrony zdrowia – Narodowym Funduszu Zdrowia.

Polisy wykupionej w komercyjnym zakładzie ubezpieczeń.

Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w AWF (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie)

Wszystkie świadectwa wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Kandydaci przesyłają świadectwo do Biura ds rekrutacji w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty AWF oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja.bp@awf.edu.pl przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w terminarzu rekrutacji).

Na kierunkach na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w Polsce. Zaświadczenie o uprawnieniach należy wydrukować z systemu Kwalifikator na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeżeli dane świadectwo/dyplom nie został uwzględniony w systemie Kwalifikator, wówczas zaświadczenie o uprawnieniach do podjęcia lub kontynuacji studiów w kraju wydania dokumentu powinno zostać wystawione przez szkołę/instytucję lub władze oświatowe kraju, w systemie edukacji którego świadectwo/dyplom został wydany (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata).

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443). Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EBPoziom podstawowyPoziom rozszerzony
Punkty AWF
9,51 – 10,001824
9,01 – 9,501622
8,51 – 9,001420
8,01 – 8,501015
7,51 – 8,00813
7,01 – 7,50510
6,51 – 7,0038
6,00 – 6,5016
0,00 – 5,9900

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

IB
Poz-SL
Odpowiednik matury
poziom podstawowy
Punkty AWFIB
Poz-HL
Odpowiednik matury
poziom rozszerzony
Punkty AWF
7100%187100%24
690%14690%20
575%10575%15
460%7460%12
345%4345%9
230%1230%6

 

Zarządzenie Nr 55/2023/2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia  2024 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych od roku akademickiego 2024/2025 od studentów i innych uczestników procesu kształcenia prowadzonego w AWF Warszawa.

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia

a) Wychowanie Fizyczne I stopnia: 3740 euro,
b) Wychowanie Fizyczne II stopnia: 3740 euro,
c) Sport I stopnia: 3800 euro,
d) Trener personalny I stopnia: 4150 euro,
e) Kosmetologia: 3980 euro,
f) Fizjoterapia: 4740 euro,
g) Terapia zajęciowa I stopnia: 4740 euro,

Odpłatność za kształcenie cudzoziemców na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu euro na dzień wpłaty stosowanego przez bank, z którego usług AWF Warszawa korzysta, zgodnie z przyjętymi w AWF Warszawa zasadami (polityce) rachunkowości.

Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.

Ułatwienia dostępu