Niepełnosprawni

Niepełnosprawni

Opis procedury dla niepełnosprawnych kandydatów na studia pierwszego i jednolite magisterskie, oraz drugiego stopnia:

– podczas rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydat powinien zaznaczyć fakt swojej niepełnosprawności,
– student niepełnosprawny podlega pełnej procedurze rekrutacji,
– student niepełnosprawny może skorzystać z organizacyjnej pomocy pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
– kandydaci rejestrują się we właściwej komisji wydziałowej w terminie ogłoszonym przez daną komisję i przedkładają:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • inne dokumenty lub zaświadczenia wskazane przez daną komisję wydziałową.

– kandydaci przystępują do egzaminów,
– kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję od daty ogłoszenia decyzji do złożenia następujących dokumentów:

  • ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania  w trakcie składania dokumentów,
  • ksero  suplementu do dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,
  • ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich lub studiów równorzędnych, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • 1 kolorowa fotografia kandydata, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji kandydatów,
  • wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej,
  • orzeczenie o swojej niepełnosprawności dostarcza kandydat, który fakt swojej niepełnosprawności zaznaczył w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Niedostarczenie orzeczenia o swojej niepełnosprawności będzie oznaczało, że traktowany on będzie dalej jako osoba pełnosprawna.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Uczelni. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Ułatwienia dostępu