Opłaty

Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Kandydat na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.

Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez uczelnie terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna, z wyjątkiem przypadku, gdy kandydat będący tegorocznym maturzystą nie uzyskał pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Podstawą zwrotu opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest załączenie do wniosku o zwrot opłaty wyników egzaminu maturalnego kandydata.

Informujemy, że każdemu kandydatowi, któremu należy się zwrot środków niewykorzystanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, został udostępniony specjalny formularz do wprowadzania danych umożliwiających otrzymanie zwrotu nadpłaconych w procesie rekrutacji środków pieniężnych.

W związku z powyższym, chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że zwrotowi podlegają wyłącznie:

– pomyłkowo wniesione nadpłaty, tj. kwoty przewyższające 85 zł opłaty rekrutacyjnej dla każdej rejestracji na studia,

– opłaty rekrutacyjne wniesione po terminie rejestracji na dane studia, co skutkowało niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

Nie podlega zwrotowi

– opłata rekrutacyjna wniesiona w wysokości 85 zł na rejestrację w kwalifikacji na studia, w wyniku której kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia,

– opłata rekrutacyjna wniesiona w wysokości 85 zł na rejestrację w kwalifikacji na studia, w wyniku której kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

Wszystkie osoby, którym należy się zwrot środków niewykorzystanych za udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, powinny wypełnić formularz „rekrutacja.bp@awf.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Komisji Rekrutacyjnej

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką ELS

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł.

Opłatę należy wnieść, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Kandydaci, którzy są lub byli studentami AWF Warszawa lub Filii w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.