Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

– osobiście, pok. 133
– drogą pocztową lub kurierem na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska

z dopiskiem „Komisja Rekrutacyjna”

 

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji,
 2. wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 3. ksero świadectwa maturalnego,
 4. 1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu,
  Przykłady prawidłowych zdjęć
 5. dowód opłaty za ELS -22 zł (w przypadku, gdy kandydat wybiera więcej niż 1 kierunek studiów opłaty dokonuje się raz; kandydaci, którzy byli studentami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie lub Filii w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty),
 1. dowód opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 2. zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów Zgoda
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy:

 

Kandydatki i Kandydaci na studia do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez AWF.

Skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- zakładka: MOJE KIERUNKI

(za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej – na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat)

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.

 

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji,
 2. wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dotyczy to również studentów Filii w Białej Podlaskiej ELS,
 3. ksero dyplomu* ukończenia studiów 1 stopnia , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,
 4. ksero suplementu*, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,
 5. 1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu,
  Przykłady prawidłowych zdjęć
 6. dowód opłaty za ELS (22 zł w przypadku, gdy kandydat nie był studentem studiów I stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie lub Filii w Białej Podlaskiej),
 7. dowód opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 8. zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia i obronie pracy dyplomowej (ze średnią ocen),
 9. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy:

 

Kandydatki i Kandydaci na studia do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez AWF.

Skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata – zakładka: MOJE KIERUNKI

(za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat)

* kandydaci, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów przedkładają w komisji zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych

Ułatwienia dostępu