Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Osoby posiadające poza obywatelstwem polskim inne obywatelstwo są rekrutowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Osoby będące obywatelami polskimi, posiadający zagraniczną maturę lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą są rekrutowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Warunkiem złożenia dokumentów jest:

• zapis w treści świadectwa dojrzałości, że posiadacz ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.

• posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa wystawionego przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, szkołę lub władze oświatowe w kraju wydania świadectwa.

• nostryfikacja świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Każdy dokument sporządzony w języku obcym, wymaga wykonania tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Wszystkie osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego rekrutowane są na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

W Uczelni obowiązuje System Elektronicznej Rekrutacji (SER) kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

Należy pamiętać, że warunkiem uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia jest:

1) właściwe zarejestrowanie się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację (imię i nazwisko powinno mieć taki sam zapis jak w paszporcie);

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata podane przez System Elektronicznej Rekrutacji (85zł).

Proszę o zweryfikowanie, czy posiadacie Państwo wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty:

 • zdjęcie (twarz w pozycji frontalnej)
 • paszport do wglądu, (Karta Polaka do wglądu), wiza lub inny dokument uprawniający do przebywania na ternie RP
 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z Systemu Elektronicznej Rekrutacji
 • wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • dowód opłaty za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (85 zł)
 • dowód opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej(22 zł)
 • jeśli kandydat nie jest pełnoletni, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przebywanie na terenie Polski, z poświadczonymi notarialnie podpisami (własnoręczność złożonych podpisów może również poświadczyć polski konsul)rodziców/opiekunów prawnych (jeśli zgoda sporządzona jest przez notariusza z kraju pochodzenia kandydata, proszę o wykonanie tłumaczenia przysięgłego dokumentu). Jeśli kandydat pozostaje pod opieką jednego z rodziców, należy dołączyć np. kserokopię orzeczenia sądu o przyznaniu praw (w przypadku rozwodu),czy akt zgonu rodzica/opiekuna.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wykonane w Polsce) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku
 • świadectwo dojrzałości wraz z Dokumentem z Departamentu Kontroli Jakości Wykształcenia Republiki Białoruś zawierającym skalę ocen oraz zapis, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe – wzór
 • lub świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem wydanym przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, szkołę lub władze oświatowe w danym kraju, potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa (np. Ukraina).
 • oryginał świadectwa dojrzałości (opatrzony Apostille) – do wglądu Jeśli dokumenty zostaną wysłane pocztą, należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię świadectwa opatrzonego Apostille.
 • jeśli kandydat ukończył studia – oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz wykaz realizowanych przedmiotów wraz z tłumaczeniem na język polski (nazwa przedmiotu, liczba zrealizowanych godzin, liczba punktów ECTS)
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią – pobierz


Dodatkowo wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem oświadczenia cudzoziemca z ważną Kartą Polaka/oświadczenia obywatela UE, klauzuli informacyjnej RODO oraz zgody na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego.

W związku z tym, że zajęcia prowadzone są w języku polskim, kandydat na studia I stopnia i jednolite magisterskie powinien posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Kandydat na studia magisterskie – B2.

Dopuszcza się występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej aktualne i pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) podpisane przez kandydata ze wskazaniem, do jakich czynności upoważnia on osobę występującą w jego imieniu. Dokument należy podpisać czytelnie (imię i nazwisko) wzorem podpisu zgodnym z podpisem złożonym na pozostałych wymaganych dokumentach.

Kandydat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych powinien posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne (obywatel UE – karta EKUZ wydana w kraju pochodzenia). Osoby posiadające Kartę Polaka mogą zgłosić się do ubezpieczenia na Uczelni w ramach zawarcia umowy z NFZ (delegatura w Białej Podlaskiej) należy dostarczyć kserokopię paszportu oraz kserokopię ważnej Karty Polaka (miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca AWF).

Osoby nieposiadające Karty Polaka mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z NFZ – wtedy składkę miesięczną opłaca student.

BRAK DOWODU UBEZPIECZENIA SPRAWIA, ŻE KOSZTY EWENTUALNEGO LECZENIA POKRYWA PACJENT.


OPŁATY:

Zgodnie z zarządzeniem Nr 57/2020/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 r. wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich za rok akademicki na poszczególnych kierunkach studiów wynosi:

 • Fizjoterapia: 3750 euro,
 • Kosmetologia: 3150 euro,
 • Sport I stopnia 3000 euro,
 • Terapia zajęciowa I stopnia: 3750 euro
 • Trener personalny I stopnia 3280 euro,
 • Turystyka i Rekreacja I stopnia: 1610 euro,
 • Wychowanie Fizyczne I stopnia: 2960 euro,
 • Wychowanie Fizyczne II stopnia 2960 euro.

Odpłatność za kształcenie wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu euro na dzień wpłaty.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydat, który otrzymał decyzję o przyjęciu na studia płatne wnosi opłatę za cały rok studiów. W uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek zainteresowanego, rozłożyć opłatę na raty lub przedłużyć termin jej wniesienia.

Aby podjąć studia bez opłat, musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

– ważna Karta Polaka;
– decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
– karta pobytu stałego (osiedlenie się) w Polsce;
– karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium Polski;
– karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce;
– karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski;
– karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski;
– karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.), należy przedstawić decyzję o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
– paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski;
– certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/
 akt małżeństwa z obywatelem Polskim, akt stanu cywilnego potwierdzające fakt bycia wstępnym lub zstępnym obywatela Polski oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski.

3) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

4) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na podstawie umowy zawartej przez AWF z uczelnią partnerską, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

Za członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt. 1 ), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650) tj.:

„Członek rodziny – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
a) małżonek obywatela UE,
b) bezpośredni wstępny (dziecko, wnuk) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredni wstępny (rodzice, dziadkowie) obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.”

Załączniki do pobrania:

klauzula-informacyjna-rodo.pdf

oswiadczenie-cudzoziemca-posiadacza-karty-polaka.pdf

oswiadczenie-cudzoziemca-obywatela-ue.pdf

zgoda-rodzicow-dla-osoby-niepelnoletniej-1.pdf

pelnomocnictwo_upowaznienie.pdf

Ułatwienia dostępu