Finansowanie

Finansowanie

Zasady Finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie

  1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie finansuje wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+zgodnie z zasadami alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizacje działań w sektorze „Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe”, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
  2. AWF Warszawa finansując wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ stosuje się do stawek wypłat stypendiów dla studentów i pracowników, zgodnych z zasadami alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w sektorze „Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe”, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
  3. Podział stypendiów, dokonywany wstępnie – w zależności od liczby zgłoszonych w danym roku do Programu Erasmus+ studentów i pracowników i wysokości środków przyznanych na podstawie umowy finansowej z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – przez (względnie pod nadzorem) uczelnianego koordynatora Programu, weryfikowany i zatwierdzany jest przez: a) Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (stypendia dla pracowników) b) Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (stypendia dla studentów).
  4. Środki niewykorzystane w wyniku niezrealizowania zatwierdzonego wyjazdu studenta lub pracownika lub środki pozyskane dodatkowo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zostają przeznaczone na dofinansowanie większej liczby mobilności. Propozycje redystrybucji przedstawia uczelniany koordynator Programu, weryfikują i zatwierdzają: a) Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (stypendia dla pracowników) b) Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (stypendia dla studentów).
  5. AWF Warszawa może dofinansować wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

 

Zatwierdzili:

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju                                  Prorektor ds. Studenckich i  Kształcenia

 

 

Erasmusi zwolnieni z podatku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak i oświaty – studenci, kadra akademicka, ale również uczniowie, którzy w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 31 grudnia 2018 roku będą przebywać na Erasmusie, nie zapłacą podatku od stypendium.

Rozporządzenie wprowadza także zwolnienie z opodatkowania stypendiów osób, które z państw partnerskich programu Erasmus+ przyjeżdżają do Polski. W tym przypadku dotyczy  to dochodów, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

 

Wyjazdy studentów na studia

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,

Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka

Brytania, Włochy

500
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja,

Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,

Portugalia, Słowenia, Turcja

400
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta,

Rumunia, Słowacja, Węgry

300

 

Wyjazdy studentów na praktyki

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,

Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka

Brytania, Włochy

600
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,500
Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Portugalia, Słowenia, Turcja
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta,

Rumunia, Słowacja, Węgry

400

 

Wyjazdy pracowników Uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy w celach szkoleniowych

Dzienna wartość stypendium

Kraje należące do danej grupy w euro (wyjazdy do 14 dni)

Grupa 1. – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka

Brytania

130
Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy,

Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein,

Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria,

Turcja, Węgry, Włochy

110
Grupa 3. – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia,

Słowacja

100
Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia80

 

Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy, od 15. dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.