Wyjazdy pracowników

Wyjazdy pracowników

Wyjazdy nauczycieli akademickich AWF Warszawa za granicę w ramach  Programu Erasmus+

Ścieżka postępowania:

 1. zwrócenie się do uczelni partnerskiej przez biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatora uczelnianego) z formalnym powiadomieniem o wytypowanym do wyjazdu nauczycielu akademickim (i prośbą o wskazanie „contact person(s)”, o ile niezbędne);

do w/w anonsu dołączane jest  zawodowe CV nauczyciela oraz tematyka planowanych wykładów lub spraw do objęcia szkoleniem (nauczyciel przesyła powyższe w terminie 4 tygodni od otrzymania z biura Zespołu Współpracy z Zagranicą powiadomienia o zakwalifikowaniu  do Programu);

 1. wystąpienie przez nauczyciela do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju o zgodę na wyjazd w ustalonym z uczelnią partnerską terminie; nauczyciel dołącza projekt Teaching względnie Work Programme (wzory dostarcza biuro);
 2. uwaga: formalności (przed)wyjazdowe (w tym sprawa przydziału stypendium w wysokości zgodnej z zasadami E+) – nauczyciel załatwia w porozumieniu z biurem Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatorem uczelnianym);
  • przedstawienie przez nauczyciela umowy pracownik-Uczelnia(wzór dostarcza biuro) – do podpisania przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju;
 3. realizacja mobilności; wypełnienie zadań określonych w Teaching względnie Work Programme;
  • dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego (podpisanego przez partnera) oryginału certyfikatu (tzw. „Letter of confirmation”; podstawa rozliczenia) potwierdzającego okres pobytu i zrealizowane zadania;
  • dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego

(podpisanego) oryginału Teaching względnie  Work Programme (podstawa rozliczenia);

 • uwaga: informację o zasadach podpisywania i datowania Teaching względnie Work Programme oraz certyfikatu, Zespół Współpracy z Zagranicą przekazuje nauczycielowi odrębnie;
 1. wypełnienie ankiety(raportu) dla Narodowej Agencji Programu (podstawa rozliczenia); link jest przesyłany do nauczyciela po rozliczeniu wyjazdu w części ujętej pkt.4.1 i 4.2;
  • sporządzenie przez nauczyciela sprawozdania opisowego wewnątrz-uczelnianego – do przedłożenia Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju oraz publikacji w intranecie Akademii.

Kandydatury przedstawiają każdorazowo Dziekani Wydziałów – według kryteriów ustalanych  na szczeblu wydziałowym, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.  Informację o liczbie dostępnych miejsc przekazuje Dziekanom Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Liczba ta zależy  od wysokości dotacji dla Akademii na działania w Programie E+ w danym roku akademickim.

Zasady niniejsze mogą ulegać zmianie ze względu na decyzje Narodowej Agencji Programu Erasmus+ względnie kierownictwa Akademii lub Wydziałów.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Wymagania formalne i obieg dokumentacji w przypadku służbowych wyjazdów  za granicę nauczycieli akademickich i przyjazdów zaproszonych gości z zagranicy

 1. Nauczyciel akademicki (zwany dalej wnioskodawcą) składa wniosek (zaakceptowany przez przełożonych, do szczebla dziekana Wydziału włącznie; w przypadku mobilności finansowanych z projektów badawczych z uwzględnieniem kierującego projektem) o zgodę na służbowy wyjazd zagraniczny lub zaproszenie gościa z zagranicy do właściwego dysponenta środków finansowych.
 2. Po aprobującej decyzji dysponenta środków finansowych wniosek zostaje przekazany do realizacji Zespołowi ds. Współpracy z Zagranicą.
  • W przypadku wyjazdów w ramach Programu ERASMUS, niezależnie od wniosku o uwzględnienie w corocznym planie mobilności nauczycieli akademickich, wnioskodawca,  w momencie uzgodnienia z partnerem zagranicznym terminu mobilności,  jest zobowiązany  do złożenia pisma, wskazującego na ten termin, adresowanego do Prorektora  Nauki  i Rozwoju (przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. 1). Szczegółową procedurę omawia załącznik nr.1;  w przypadku Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) – załącznik  nr 2.(działania w ramach funduszu zawieszone do odwołania).
  • Wnioskodawca jest zobowiązany nawiązać kontakt z Zespołem Współpracy z Zagranicą w terminie zapewniającym planowe wdrożenie czynności administracyjno-finansowych.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni – od powrotu z zagranicy lub wyjazdu zaproszonego gościa – rozliczenia przydzielonych środków finansowych, zgodnie z zarządzeniem Rektora, a w terminie 14 dni merytorycznego sprawozdania z wyjazdu. Miejscem składania rozliczeń przydzielonych środków finansowych (w tym merytorycznej kwalifikacji dowodów księgowych) i sprawozdań merytorycznych jest biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą.
  • O zgodę na refundację środków finansowych wydatkowanych przez wnioskodawcę ponad kwotę zaliczki, wnioskodawca występuje na piśmie do dysponenta środków finansowych.
  • Oświadczenia w sprawie braku dowodów księgowych na poczynione wydatki uwzględniane są do wysokości ustalonej w przepisach krajowych.
 4. W przypadku rezygnacji z zatwierdzonego wyjazdu za granicę lub jego odwołania względnie odwołania przyjazdu gościa zagranicznego, wnioskodawca ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie dysponenta środków finansowych, jak również Zespół Współpracy z Zagranicą podając powody rezygnacji lub odwołania mobilności. W przypadku powstania wcześniejszych kosztów po stronie Uczelni, sposób ich pokrycia ustala dysponent środków finansowych.
 5. Kryteria kwalifikacji nauczycieli akademickich do wyjazdu określane są przez dysponentów środków finansowych. W przypadku mobilności finansowanych z Programu Erasmus lub FSS kandydatury nauczycieli zgłaszają Dziekani Wydziałów (rangując wnioski według kryteriów leżących w gestii Wydziałów), a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.
 6. Sprawozdania z wyjazdów publikowane są w intranecie.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Możliwości wyjazdów dla dydaktyków w ramach programu ERASMUS+

Kraj Nazwa uczelni Strona www
Austria Paedagogische Hochschule/Baden www.phnoe.ac.at
Austria Univ. Wien http://zsuschmelz.univie.ac.at
Austria Paedagogische Hochschule/Graz www.phst.at
Belgia Catholic University Louvain www.ucl.ac.be
Belgia Catholic University Leuven www.kuleuven.be
Bułgaria Velikoturnovski Univ./Veliko Turnovo www.univt.bg
Bułgaria Medical University of Sofia http://musofia.bg
Chorwacja University College of Management and Design Aspira/Split www.aspira.hr
Chorwacja University of Dubrovnik www.unidu.hr
Chorwacja University of Zagreb www.unizg.hr
Czechy University of Olomouc www.ftk.upol.cz
Czechy Charles University/Praga www.cuni.cz
Czechy University of West Bohemia/Pilzno www.zcu.cz
Estonia University of Tartu www.et.ee
Finlandia University of Iyvaeskylae www.jyu.fi  
Francja University of Rouen www.univrouen.fr
Francja Univ. de Savoie www.univsavoie.fr
Francja Univ. de Toulon www.univtln.fr
Francja Universite de Montpellier www.unimontp1.fr
Grecja Alexander Thechnological Educational
Institution of Thessaloniki
www.teilthe.gr
Grecja University of the Peloponnese/Tripoli www.uop.gr
Grecja National University of Athens www.uoa.gr
Hiszpania Univ. de Alicante www.ua.es
Hiszpania Univ. Autonoma de Barcelona www.uab.cat
Hiszpania Univ. de Barcelona www.inefc.es
Hiszpania Univ. de Zaragoza www.unizar.es
Hiszpania Univ. de Girona www.udg.es
Hiszpania Univ. de Valencia www.uv.es
Hiszpania Univ. CEU Cardenal Herrera/Valencia www.uchceu.es
Hiszpania Univ. Complutense de Madrid www.ucm.es
Hiszpania Technical Univ. of Madrid www.upm.es
Hiszpania Univ. de Almeria www.uai.es
Hiszpania Univ. de Vic www.uvic.cat
Hiszpania Univ. de Malaga www.uma.es
Hiszpania Univ. Miguel Hernandes de Elche www.umh.es
Hiszpania Univ. de Huelva www.uhu.es
Hiszpania Univ. de Granada http://fccee.ugr.es
Hiszpania Univ. de Alcala de Henares www.uah.es
Hiszpania Univ. Rey Juan Carlos/Madryt www.uric.es
Hiszpania Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme www.tecnocamp0us.cat
Hiszpania Univ. of Lleida www.udl.cat
Hiszpania Universitat de les Illes Balears www.uib.es
Holandia HAN University of Applied Sciences www.han.nl
Irlandia Institue of Technology Tralee www.ittralee.ie
Islandia Holar University College www.holar.is
Litwa Lithuanian University of Educational
Sciences/Vilnius
www.vpu.lt
Litwa Klaipeda University www.ku.lt
Litwa Lithaunian Sports Univ./Kaunas www.lkka.lt
Łotwa Latvian Academy of Sport Education/Riga www.aic.lv
Łotwa Rezeknes Augustkola www.ru.lv
Niemcy Deutsche Sporthochschule Koeln www.dshskoeln.de
Niemcy Univ. Heidelberg Inst. f. Sportwiss. www.uniheidelberg.de
Niemcy Univ. Hannover www.erz.unihannover.de
Niemcy Humboldt University of Berlin www.huberlin.de/de
Niemcy Hochschule Bremen www.hsbremen.de
Niemcy Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlin www.mycampusberlin.de
Niemcy Univ. Leipzig/ www.unileipzig.de
Niemcy University of Jena www.unijena.de
Niemcy University of Potsdam www.unipotsdam.de
Niemcy University of Muenster www.unimuenster.de
Norwegia Norwegian School of Sport Sciences/Oslo www.nih.no
Norwegia University of Stavanger www.uis.no
Portugalia Polytechnic Institute of Viseu www.ipv.pt
Portugalia Univ. of Lisbon www.ulisboa.pt
Portugalia Univ. of Evora www.uevora.pt
Portugalia Univ. of Madeira/Funchal www.uma.pt
Portugalia Univ. of Coimbra www.uc.pt
Portugalia Higher School of Health Alcoitao/Estoril www.essa.pt
Portugalia Estorli Higher Institute for Tourism and
Hotel Studies
http://www.eshte.pt
Portugalia Higher School of Maia www.ismai.pt
Portugalia Higher School of Technology of Fafe www.iesafe.pt
Portugalia Polytechnic Institute of Viana de Castelo www.sef.pt
Portugalia University of Porto www.up.pt
Portugalia Higher School of Education of Fafe www.iesafe.pt
Portugalia Instituto Politechnico de Castelo Branco www.ipcb.pt
Portugalia Univ. da Beira Interior/Covilha www.ubi.pt
Portugalia Univ. of the Azores www.uac.pt
Portugalia Politechnic Institute of Leiria www.ipleiria.pt
Słowacja Comenius Univ./Bratysława www.uniba.sk
Słowacja University of Presov www.unipo.sk
Szwecja Univ. Of Dalarna/Falun www.du.se
Turcja Pamukkale University www.pau.edu.tr
Turcja Balikesir Univ./Balikesir www.balikesir.edu.tr
Turcja Ankara Univ. www.ankara.edu.tr
Turcja Akdeniz Univ./Antalya www.akdeniz.edu.tr
Turcja Akdeniz Univ./Alanya www.akdeniz.edu.tr
Turcja Hacettepe Univ./Ankara www.hacettepe.edu.tr
Turcja Andan Menderes Universitesi/Aydin www.adu.edu.tr
Turcja Ataturk Univ./Erzurum www.atauni.edu.tr
Turcja Istanbul Medipol Univ. www.medipol.edu.tr
Turcja Kastamonu University www.kastamonu.edu.tr
Turcja Cumhuriyet Univ. www.cumhiriyet.edu.tr
Turcja Bahcehesir Univ./Istanbul www.bahcesehir.edu.tr
Turcja Yaditepe Univ./Istanbul www.yaditepe.edu.tr
Turcja Yasar Univ./Izmir www.yasar.edu.tr
Turcja Afyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisar www.aku.edu.tr
Turcja Istanbul Aydin University www.aydin.edu.tr
Turcja Istanbul Medipol Univ. www.medipol.edu.tr
Turcja Istanbul Univ. Of Physical Education and
Sport
http://english.istanbul.edu.tr/
Turcja Karabuk University www.karabuk.edu.tr
Węgry Semmelweis Univ./Budapest www.hupe.hu
Węgry Kodolanyi Janos Univ./Szekesfehervar www.kodolanyi.hu
Wielka Brytania Staffordshire University www.staff.ac.uk
Włochy University of Foggia www.unifg.it
Włochy Universita di Firenze www.unifi.it
Włochy Universita del Molise/Campobasso www.unimol.it
Włochy Degli Studi di L. Aguila www.univag.it
Włochy Uviversity of Palermo www.unipa.it
Włochy Uviversity of Pavia www.unipv.eu
Włochy Universita Foro Italico/Rome www.uniroma4.it
Włochy University of Messina www.unime.it