Prorektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Prorektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej (1981). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w 1986 r. W 1999 r. ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na wspólnym Rynku Europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2001 r. za dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Teoretyczno-metodyczne podstawy treningu i kontroli zdolności koordynacyjnych we wschodnich sportach walki na przykładzie taekwondo i kickboxingu”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Autor i współautor ponad 230 prac naukowych, kilkunastu książek, podręczników i monografii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień  teorii i technologii treningu sportowego w tym problematyki koordynacji ruchowej oraz nauczania i doskonalenia czynności ruchowych i techniki sportowej. Jest promotorem 7 doktorów nauk o kulturze fizycznej. Kilku Jego podopiecznych uzyskało stopień doktora habilitowanego. Prowadził wykłady m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Turcji, na Litwie i Łotwie.

Kierownik i członek wielu zespołów eksperckich, m.in.: zespołu przygotowującego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ekspertyzę „Kształcenie i doskonalenie specjalistów w sporcie”, zespołów przygotowujących ekspertyzy „Efektywność długofalowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” i „Efektywność szkolenia w sporcie olimpijskim”, zespole opracowującym dokument pt. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2012”, zespołach przygotowujących strategię w zakresie rozwoju sportu wyczynowego i koncepcję kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów, Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu, Zespołu specjalistycznego MNiSW ds. projektów zgłoszonych do programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, międzynarodowego zespołu ekspertów dla Łotewskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia w Uczelniach Wyższych. Należy do kilku towarzystw naukowych: m.in. Baltic Sports Science  Society (Vice-president), International Association of Sport Kinetics, European College of Sport Science, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, National Strength and Conditioning Association – USA. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych kilku czasopism zagranicznych.

Pełnił szereg funkcji kierowniczych w uczelni, m.in. Prodziekana ds. IWFiS (1990-1996), Dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (1996-2001), Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (2001-2002), Prorektora ds. Kształcenia Zamiejscowego (2002-2008), Dziekana ZWWF w Białej Podlaskiej (2008-2012), Prorektora ds. Ogólnych (2012-2016), Prorektora ds. Filii AWF (od 2016 r.). Jest kierownikiem Katedry Nauk o Sporcie.

Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Nagrodą Ministra Edukacji Naukowej (2001), Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (2011), „Złotym Wawrzynem Olimpijskim 2016” za redakcję i współautorstwo pracy zbiorowej „Podstawy teorii i technologii treningu sportowego” t. I i II, w 2018 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Łotewskiej Akademii Edukacji Sportowej.

 

Ułatwienia dostępu