Studia podyplomowe „Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym”

Studia podyplomowe „Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym”

/ Informacja

Nazwa studiów: Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym

Oferta studiów podyplomowych „Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym” skierowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Ogólne cele kształcenia:

Studia mają charakter doskonaląco-kompetencyjny. Podstawowym ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia w placówkach oświatowych zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy ciała oraz do organizacji działań profilaktyczno-korekcyjnych
w środowisku wzrastania dziecka. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01. sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575 z późn.zm).

Liczba semestrów: Studia trwają 3 semestry i obejmują 364 godziny, w tym ponad 180 godzin zajęć praktycznych. W trakcie każdego semestru zakłada się organizację 6 – 7 zjazdów o formule hybrydowej. Zajęcia teoretyczne (wykłady i część ćwiczeń) odbywać się będą on-line, natomiast praktyczne w obiektach Filii AWF oraz placówkach edukacyjnych w Białej Podlaskiej,

Opłata za studia: 4.800 zł (całość)

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: styczeń 2024 r.
Zajęcia w I semestrze zaplanowane są w terminie styczeń – kwiecień 2024 r. w 7 zjazdach weekendowych, co drugi tydzień, w tym 5 spotkań on-line i 2 kontaktowe.
Szczegółowy terminarz zajęć w kolejnych semestrach zostanie podany po uzgodnieniach organizacyjnych z uczestnikami studiów.

Rekrutacja: nabór ciągły

Wymagania wstępne:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.

Moduły kształcenia:
Moduł I. Teoretyczne podstawy kultury fizycznej
I.1. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z dzieckiem.
I.2. Prawo w kulturze fizycznej.
I.3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w środowisku wzrastania dziecka.
Moduł II. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka
II.1. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
II.2. Metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.
II.3. Problemy zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Moduł III. Patofizjologia narządu ruchu
III.1.Anatomiczno-biomechaniczne podstawy usprawniania narządu ruchu.
III.2.Zaburzenia statyki ciała oraz wady postawy, wady kończyn dolnych i stóp.
III.3. Ocena statyczna i funkcjonalna aparatu ruchu dziecka.
Moduł IV. Metodyka i praktyka postępowania korekcyjnego
IV.1. Założenia organizacyjno-metodyczne zajęć korekcyjnych.
IV.2. Prowadzenie jednostek zajęć korekcyjnych.
IV.3. Organizacja procesu korekcyjnego w środowisku wzrastania dziecka.
Moduł V. Wspomaganie procesu korekcyjnego w zajęciach ruchowych
V.1. Elementy kompensacyjno-korekcyjne w zajęciach ruchowych
V.2. Ćwiczenia w wodzie i pływanie.
V.3. Formy aktywności fizycznej, wskazane w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała.

Rekrutacja na adres: marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Dodatkowe informacje dotyczące założeń programowych oraz przebiegu studiów: krystyna.gorniak@awf.edu.pl

Uchwała nr 4_21_22 zał. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA zał. 2 KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ zał. 3 PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH zał. 4 KARTY PRZEDMIOTOWE KOREKTYWA I KOMPENSACJA

Zapraszamy!

 

Ułatwienia dostępu